شهر شناور هرمی

آیا شما حاضرید در یک شهر شناور هرمی شکل زندگی کنید؟

شهر شناور هرمی جهان به طور مداوم در حال تکامل است . هر روز، تجارب جدید، پویا و هیجان انگیز سفر ارائه می گردد.مثل زندگی در یک شهر شناور هرمی ! در این بین شرکتی، چشم انداز هیجان انگیز و منحصر به فردی را طراحی کرده است .که در آن یک ناوگان شامل چندین هرم […]