هواپیماهای بدون پنجره

هواپیماهای بدون پنجره

هواپیماهای بدون پنجره ! هواپیماهای بدون پنجره ! وقتی صحبت از تکنولوژی و سفرهای هوایی در آینده به میان می آید .ایده های متفاوتی برای هواپیماها ارائه می شود. یکی از این ایده ها که توسط ایرلاین امارات ارائه شده است .هواپیماهای بدون پنجره است ! این شاید کابوس افرادی باشد که ترس از بودن […]