فستیوالهای جهان

رنگارنگ ترین فستیوال های جهان

بیش از  نیمی از جمعیت کره زمین، زندگی شهرنشینی را تجربه می‌کنند. تجربه‌ای که عاری از رنگ و طراوت زندگی در مجاورت طبیعت است .  شاید همین امر در ایجاد انگیزش برای برگزاری فستیوال های رنگارنگ در شهر های کوچک و بزرگ نقش کلیدی داشته باشد. در حقیقت، هر گوشه ‌ای از این کره پهناور […]